Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vanaf seizoen 2017-2018 verplicht Najaden al haar vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen. Vrijwilligers ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen via Najaden kosteloos een VOG aanvragen. 

Najaden veilig sportklimaat verklaring omtrent gedrag proactief Najaden neemt seksuele intimidatie serieus. Het NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties (die zijn aangesloten bij NOC*NSF, waaronder het NHV) en die Najaden als vereniging ook onderschrijft:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Ook andere vormen van ongewenst gedrag, zoals genoemd op www.centrumveiligesport.nl, worden door Najaden ten zeerste afgewezen. Najaden behoudt zich het recht voor om tegen iedereen, die zich niet aan de hier genoemde richtlijnen houd, disciplinaire maatregelen te nemen.

Wil je melding maken van een misstand? Dan kan bij onze VertrouwensContactPersoon Sophie via vcp@najaden.nl

Daarom vraagt Najaden van al haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van diegene geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van veiligheid en justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.